خدمات من

برنامه‌ریزی استراتژیک در بنگاههای اقتصادی با هدف بهبود عملکرد ، بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی و با تکیه بر دانش فنی و ظرفیتهای سرمایه‌انسانی یکی از ضرورتهای سازمانی است که می‌تواند مزیتهای نسبی را به مزیتهای رقابتی تبدیل و منجر به افزایش سودآوری و کاهش هزینه های عملیاتی هر سازمان شود و اینجانب می‌توانم در این زمینه ، مشاور و همراه شما باشم .

تحلیل و بازطراحی گردش عملیاتی بنگاههای اقتصادی

بازرسی عملیات مالی و حسابرسی

تحلیل و مهندسی مجدد ساختار مدیریتی و روشهای اجرایی

تحلیل و بهینه‌سازی ساختار اجرایی با رویکرد افزایش بهره‌وری