هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی منابع و راه­های رسیدن به اهداف سازمانی را مدیریت استراتژیک می­گویند که سازمان را قادر به دستیابی به اهداف می‌نماید.