نوشته های modir

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .این کارت تابع ضوابط و قوانین مشخصی است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.