پروژه تحلیل و بهینه‌سازی شرکت امیر سنگان پارسیان (معدن سنگ آهن ققنوس)

پیرو دعوت سهامداران شرکت امیر سنگان پارسیان بهره بردار در محدوده معدن سنگ آهن ققنوس 1 و 2 واقع در شهرستان خواف استان خراسان رضوی به علت ایجاد اختلاف فی مابین این شرکت با دستگاههای اجرایی در مورد انجام وظایف تعهدی شرکت در قبال دولت ضمن بررسی مدارک و مستندات نسبت به شفاف سازی عملیات این شرکت اقدام شد. نتیجه این عملیات حسابرسی و بازرسی تهیه گزارش مبسوط و حل اختلاف موضع فی مابین سهامداران با دولت گردید.