پروژه تحلیل و مهندسی مجدد واگذاری سهام شرکت توسعه گردشگری ایران (هتلهای لاله)

بنابر دعوت مدیرعامل وقت هتلهای لاله از آنجاییکه این هتلها مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گردیده بود که پس از هر بار انجام مزایده موضوع نه تنها منجر به واگذاری نگردیده بود بلکه گلوگاههای جدیدی در عملکرد مدیریت ایجاد نموده بود. گلوگاههایی که ادامه روند فعالیت این بنگاه اقتصادی مشمول اصل (44) را با بحران جدی روبرو ساخته بود. لذا درخواست مدیرعامل ایجاد شفافیت در4 مرحله کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان دادگستری و کشف حقیقت ارزیابی های انجام شده بود. این در حالی بود که نیکی از موسسات معتبر حسابرسی علیرغم روشنگری و دقت بسیار زیاد در امر کارشناسی، النهایه موضوع کارشناسی انجام شده خود را قابل اتکاء جهت واگذاری ندانسته بود.

لذا ضمن مطالعه و بررسی گزارشات ارایه شده توسط کارشناسان محترم، نظرات بر نحوه عملکرد و نوع نگاه با هدف ارایه دیدگاهی جدید و قابل تصمیم برای مدیرعامل صورت پذیرفت.