مدیریت تصفیه سازمان ایرانگردی و جهانگردی

سازمان جلب سیاحان در سال ۱۳۴۲ تاسیس و در سال ۱۳۵۳ با الحاق به وزارت اطلاعات سابق، به وزارت اطلاعات و جهانگردی تغییر نام داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ادغام وزارت اطلاعات و جهانگردی در وزارت فرهنگ و هنر به این شخصیت حقوقی به وزارت ارشاد اسلامی تبدیل شد.

در سال ۱۳۷۶ با تصویب شورایعالی اداری و طرح یکپارچه­‎سازی ساختار اداری بخش ایرانگردی و جهانگردی در نظام اداری کشور تصویب شد و کلیه وظایف و ماموریت های مربوط به امور سیاحتی ، زیارتی و ایرانگردی و جهانگردی به عنوان سازمان ایرانگردی و جهانگردی مورد شناسایی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۲ به استناد تبصره (2) از ماده (1) قانون تشکیل سازمان فرهنگی و گردشگری مقرر شد وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری منتقل و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، ‌اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت‌دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و‌گردشگری وابسته گردد. تصفیه این سازمان با وجود تغییرات متعدد و نه(9) دوره تغییرات مدیریتی از سال 1382 تا کنون انجام نشده و بنابر حکم وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این عملیات به تیم مدیریتی، اقتصادی و حقوقی با مدیریت اینجانب واگذار گردیده که امید است اقدامات اساسی و زیرساختی این امر معطل و مهم ملی با سرعت به نتیجه برسد.